Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Biljartvereniging Sport en Vriendschap, gevestigd te Twello en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08150105.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) lid wordt;

(b) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;

(c) de website van de vereniging bezoekt;

(d) zich inschrijft voor een door ons of het KNBB-district Stedendriehoek of Recreantenvereniging Stedendriehoek te organiseren biljartwedstrijd;

(e) via het contactformulier contact met ons opneemt.

 
1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam, adres, e-mailadres,telefoonnummer,geboortedatum,bankrekeningnummer;

(b) bondsnummer bij deelname aan dag en/of avondcompetities

(c) gegevens over voorkeuren;

 
1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) het lidmaatschap te effectueren;

(b) contact met u op te nemen of te onderhouden;

(c) nieuwsbrieven te verzenden;

(d) de dienstverlening te verbeteren;

(e) de website te optimaliseren.

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met de secretaris van de vereniging voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) Vereniging KNBB-district Stedendriehoek;

(b) Recreantenvereniging Stedendriehoek;

(c) Koninklijke Nederlandse Biljartbond;

Deze derden gebruiken de gegevens voor: deelname aan competities en persoonlijke kampioenschappen, alsmede ten behoeve van de facturering van contributies en andere verschuldigde heffingen.

 

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent. (zie onder 2).
5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd.

Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Scroll naar boven